دومین شماره کتاب‌مجله‌ فرهنگ و علوم انسانی «عصر اندیشه» با موضوع «چالش عرفی‌شدن در حکومت دینی‌» روی دکه مطبوعات قرار گرفت.
source

source

توسط