سید حسن میرکمالی گفت: در این ستاد رصد جرائم انتخاباتی در اولویت قرار گرفته است.

وی از داوطلبان نمایندگی مجلس خواست از تبلیغات زودهنگام به صورت زیرزمینی و در فضای مجازی و حقیقی خودداری و قانون را رعایت کنند.

source

توسط