لیتری ۷۰۰۰ تومان برای گاز LPG

صنعت ماشین: قیمت گاز LPG برای خودروها، لیتری ۲ هزار تومان تا ۲۵۰۰ تومان بود که به ناگاه به لیتری ۷۰۰۰ تومان افزایش‌یافته است.

source

توسط