سال گذشته ٣٠ درصد از خانوارهای کشور، یعنی بیش از ٧ میلیون و ٨٠٠ خانوار حداقل یک سفر داشته‌اند اما در مقابل آن ۷۰ درصد خانوارها یعنی بیش از ۱۸ میلیون خانوار سفر نرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری از گردشگران ملی که مختص به سفرهای سال ۱۴۰۰ بوده، وضعیت سفر را در آخرین سال قرن آن هم در شرایط کرونایی کشور برآورد کرده است. بررسی این طرح نکات قابل تأملی را از باب شرایط سفر و آمار مربوط به خانوارهایی که امکان سفر داشته‌اند را نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده که از کل ۲۶ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۶۷۰ هزار خانوار در کل کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از خانوارهای کشور که معادل هفت میلیون و ۷۸۷ هزار و ۲۲۱ خانوار است، حداقل یک فرد از اعضای خانوارش سفر کرده‌اند. در مقابل حدود ۷۰ درصد خانوارها یعنی ۱۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۴۹ خانوار در این سال هیچ سفری از سوی اعضایشان انجام نشده است. این آمار نشان می‌دهد که درصد خانوارهای سفر رفته در سال ۱۴۰۰ از بهار سال ۱۳۹۸ کمتر است.
آمار قابل تامل سفرها در سال گذشته
همچنین بیشترین سفرهای بومی با اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰ با هدف دیدار دوستان و بستگان شامل ۶۵ درصد سفرها، سپس با هدف گردش و تفریح (۱۶ درصد) درمان (۱۰ درصد) و زیارت (۴ درصد) انجام گرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۵ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۵ درصد از سفرها در این سال با اهدافی مانند آموزش، خرید، کسب و کار و سایر اهداف انجام گرفته است.
در سال ۱۴۰۰ بیشترین هدف اصلی از سفرهای بودن اقامت شبانه دیدار دوستان و بستگان عنوان شده است
در سال ۱۴۰۰ بیشترین هدف اصلی از سفرهای بودن اقامت شبانه دیدار دوستان و بستگان عنوان شده است. در این سال ۳۱ درصد از سفرها بدون اقامت شبانه با هدف دیدار دوستان و بستگان، ۲۴ درصد با هدف درمان، ۲۰ درصد با هدف گردش و تفریح و ۱۶ درصد با هدف خرید انجام شده است. ۹ درصد سفرهای بدون اقامت شبانه با اهدافی نظیر آموزش و زیارت و کسب و کار صورت گرفته است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای بومی با اقامت شبانه خانوارها در سال ۱۴۰۰، خانه آشنایان و بستگان با ۷۶ درصد ویلا و آپارتمان شخصی با ۱۲ درصد و آپارتمان اجاره‌ای با ۶ درصد بوده است.
بررسی تعداد بیست شهرستان مهم کشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده درسال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که شهرستانهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و رشت دارای بیشترین تعداد سفر بوده‌اند. اما توجه به این نکته ضروریست که الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، در این شهرستانها با هم متفاوت است.
در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۸۱ هزار سفر با تورهای گردشگری انجام شده است بیش‌ترین سفرهای بدون اقامت شبانه به ترتیب در شهرستان‌های تهران، اصفهان، رشت، تبریز و کرمان و بیش‌ترین سفرهای با اقامت شبانه به ترتیب در شهرستان‌های تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و قزوین بوده است.
در بخش دیگری از این آمارها آمده که از ۲۴ میلیون سفر انجام شده در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۸۱ هزار سفر با تور انجام شده است و ۲۴ میلیون سفر بدون تور بوده است. همچنین بیشترین سفرها با وسیله نقلیه شخصی انجام گرفته که حدود ۱۶ میلیون سفر بوده است و پس از آن با وسیله نقلیه شخصی متعلق به دیگران انجام شده که آمار آن حدود ۲ میلیون و ۲۱۷ هزار سفر بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
source

شینگل
تولید محتوا
گوگل ادوردز

ورزشی خبری
اقتصادی خبری
سرگرمی خبری
علمی خبری
Proudly powered by WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari