خبرساز | آینه اخبار ایران

اکنون مشترک شوید وارد شوید
پیت کوئن، قاضی دادگاه عالی پیترماریتزبورگ، محاکمه را تا تاریخ برگزاری در ماه اوت به تعویق انداخت تا به رئیس SCA اجازه دهد در احکام قبلی که به داونر اجازه می داد در پرونده باقی بماند، تجدید نظر کند.
جزئیات ابزار
شما می توانید در هر زمان لغو کنید.
source

شینگل
تولید محتوا
گوگل ادوردز
خبرساز | آینه اخبار ایران
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط salamatikhabari